PETROSETCO

PETROSETCO VỮNG NỘI LỰC – BẬT THÀNH CÔNG

CLIENT: PETROSETCO

AGENCY: B2Event Vietnam

DATE: 04 – 05/01/2020

VENUE: TTC RESORT MŨI KÊ GÀ