GSK ROTARIX

Hội Thảo Miễn Dịch Của Tương Tác Chéo Qua Các Chứng Cứ Khoa Học 03/2019 

Client: GSK 

Agency: B2Event 

Venue: Intercontinental

Date: 17/03/2019