ASTRAZENECA

Client: AstraZeneca

  • Category: National Conference
  • Số lượng: 500 khách
  • Địa điểm tổ chức: Grand Hồ Tràm – Vũng Tàu

Niềm tin vào chính công việc đang làm, tập trung vào mục tiêu tạo nên yếu tố nền tảng để phát triển bền vững không có sự ảnh hưởng của thời gian. Làm sao để giữ lửa của mỗi cá nhân luôn luôn hướng đến mục tiêu chung, để cùng nhau tạo một đội ngũ vững tin, tiến bước tiên phong. Tại AstraZeneca nhận ra rằng con người là tài sản lớn nhất và với một đội ngũ tài năng, đa dạng, và niềm tin tiên phong vào những gì mà khoa học có thể làm được. Sự kiện CYCLE MEETING với những thông điệp, trải nghiệm nâng cao động lực và tinh thần bứt phá hơn cả mong đợi.